Uslovi i pravila korišćenja

Uslovi i pravila korišćenja usluga i servisa My City agencije.


 

 

Na ovoj stranici definisane su međusobne obaveze i garancije između My City agencije (u daljem tekstu: Davalac usluga), i Korisnika koji koristi hosting usluge My City agencije.

 


 

1 – Obaveze Davaoca usluga

Pre nego što Korisnik izvrši novčanu uplatu za određenu hosting uslugu, obe strane se najpre moraju o tome saglasiti pismenim putem (emailom).

Davalac usluga je u obavezi da u roku od 48 sati od trenutka uplate stavi na raspolaganje Korisniku plaćenu hosting uslugu.

Davalac usluga je u obavezi da u toku trajanja zakupa hosting usluge obezbedi neometan rad hosting servera i servisa, kao i da obezbedi da servisi 99% mesečnog vremena budu u funkciji i budu operativni, osim u slučajevima više sile, koji su detaljno opisani u tački 2 ovog dokumenta.

Davalac usluga je takođe u obavezi da u toku trajanja zakupa hosting usluge nadgleda hosting server i servise, redovno instalira nove verzije softvera za hosting servise, kao i da svakodnevno pravi kompletnu kopiju sajtova Korisnika, za potrebe backup-a. Pored dnevne kopije, Davalac usluga se obavezuje da praviti i jednu mesečnu kopiju jednom mesečno.

Davalac usluga je u obavezi da najmanje 15 dana pre kraja zakupa hosting usluge kontaktira Korisnika kako bi se obe strane dogovorile o produženju hosting usluga. Davalac usluga tom prilikom obaveštava Korisnika putem emaila o isticanju zakupa hosting usluga i saopštava cenu po kojoj može da se produži postojeća hosting usluga. Obaveštenje će biti poslato na email adresu koju je Korisnik koristio prilikom zakupljivanja hosting usluga, ili na email adresu koju je Korisnik dostavio za potrebe primanja obaveštenja od Davaoca usluga.

Korisnik može ali i ne mora da produži hosting uslugu. Ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu novčanih sredstava (za produženje hosting usluge) pre isteka perioda zakupljenog hostinga, Davalac usluga može suspendovati hosting servise Korisniku.

Zvanično sredstvo komunikacije između ugovornih strana je elektronska pošta.
Davalac usluga će sva obaveštenja slati na email adresu koju je Korisnik koristio prilikom zakupljivanja hosting usluga, ili na email adresu koju je Korisnik dostavio za potrebe primanja obaveštenja od Davaoca usluga.
Davalac usluga nije u obavezi da koristi telefon kao sredstvo komunikacije, niti da koristi telefon za obaveštavanje Korisnika.

Davalac usluga se obavezuje da će, ukoliko primeti, bez odlaganja obavestiti Korisnika o eventualnim problemima ili otežanom funkcionisanju hosting servera i servisa, i da će učiniti sve što je u njegovoj moći da otkloni problem.

Davalac usluga se obavezuje da će blagovremeno obavestiti Korisnika o eventualnim radovima na hosting serveru koji bi za rezultat imali nefunkcionisanje hosting servisa duže od dva minuta.

Davalac usluga garantuje da svojim delovanjem neće vršiti povredu tajnosti podataka Korisnika koji se nalaze na hosting serverima, osim u slučajevima izričito određenim zakonom.

Davalac usluga dužan je da Korisniku ustupi sve pristupne parametre za administraciju hosting servisa.

Davalac usluga se obavezuje da Korisniku odgovori putem emaila na svaki zahtev za tehničkom podrškom, radnim danom od 09h do 24h, neradnim danom od 13h do 24h, u roku od četiri sata od slanja emaila od strane Korisnika. Tehnička podrška je besplatna.

Davalac usluga tehničku podršku ograničava na oblast svoje stručnosti i pruža podršku samo za hosting servise. Svi ostali vidovi podrške, pomoć oko CMS-ova kao i asistencije u rešavanju specifičnih problema, dogovaraće se naknadno i naplaćivaće se po ceni od 10 EUR po radnom satu, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS.

Davalac usluga će obezbediti sve podatke koji su potrebni da bi korisnik sam podesio mail klijent (program za čitanje mailova, poput Outlook i Thunderbird). No, podešavanje mail klijenata na računarima Korisnika ne spada pod besplatnu tehničku podršku. Ukoliko slobodno vreme to dozvoli, Davalac usluga može ponuditi Korisniku da mu konfiguriše mail klijente preko TeamViewera. Ova usluga će se naplaćivati 5 EUR po konfigurisanom emailu, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS. Korisnik u svakom slučaju uvek može da koristi Webmail, za koji nije potrebno nikakvo podešavanje.

Pod besplatnom tehničkom podrškom za hosting servise se podrazumeva konsultacija, dostavljanje uputstava i odgovaranje na sva pitanja u vezi sledećih servisa:

 • Apache (Web servis)
 • nginx (Web servis)
 • PHP
 • MySQL (baza podataka)
 • ProFTPd i vsftpd (FTP servisi)
 • Mail servisi (POP3, IMAP, SMTP, SSL/TLS enkripcija, Webmail Roundcube, Exim4, Dovecot, SpamAssassin, ClamAV)
 • DNS servis (Bind9)
 • Memcached servis
 • Hosting control panel (cPanel, VestaCP)
 • konsultacije u vezi hosting servisa i domena uopšteno

U slučaju hardverskog kvara na hosting serveru, Davalac usluga će bez odlaganja zatražiti od Datacentar Servis Provajdera da zameni pokvareni hardver.

U slučaju nepopravljivog hardverskog kvara hosting servera, Davalac usluga će u roku od 24h obezbediti drugi hosting server, i preneti sadržaj (sajtove Korisnika) na novi hosting server (iz backupa). U tom slučaju Korisnik ima prava da zatraži povraćaj novca za plaćenu uslugu tekućeg meseca, ili da odustane od unapred plaćenih hosting usluga i zatraži povraćaj svog novca.

Davalac usluga ne sme bez saglasnosti Korisnika postaviti nikakav sadržaj na hosting nalog Korisnika niti instalirati bilo kakav softver koji Korisnik nije tražio.

Ukoliko je potrebno, zarad zaštite obe ugovorne strane kao i zarad zaštite trećih lica, Davalac usluga ima prava da ukloni sa hosting naloga Korisnika sadržaj ili softver koji je protivan zakonima ili nanosi štetu nekome, kao i da privremeno suspenduje hosting servis ili ceo nalog Korisnika preko kojeg se distribuira taj sadržaj, nanosi šteta ili vrši povreda zakona.

Davalac usluga je dužan da u opisanim slučajevima odmah obavesti Korisnika o spornoj situaciji, i da mu dostavi savet kako da spreči slične situacije.

Ukoliko Davalac usluga uvidi da Korisnik svojom voljom krši prethodno navedene odredbe, ima prava da trajno suspenduje hosting nalog Korisnika.

Davalac usluga nije odgovoran za postavljeni sadržaj na hosting nalogu Korisnika.

Davalac usluga nije u obavezi da migrira sajtove Korisnika sa drugog servera ili na drugi server, osim u slučaju međusobnog dogovora.

Ukoliko Korisnik želi da migrira svoje sajtove na drugi server, Davalac usluga je u obavezi da omogući pristup fajlovima i bazama podataka koje Korisnik hostuje, radi migracije sajtova, čak i ukoliko je zakup hosting servisa istekao. Davalac usluga je u obavezi da čuva kopije fajlova i baza koje je Korisnik hostovao 30 dana posle isteka zakupljenih hosting usluga.

 

2 – Slučajevi više sile i izuzeci

Davalac usluga ne garantuje neometan rad servisa u slučaju kada faktori koji utiču na rad hosting servisa ne zavise od Davaoca usluga. Samo u tim slučajevima Davalac usluga ne garantuje da će hosting servisi 99% mesečnog vremena biti u funkciji i operativni.

Ti faktori mogu biti sledeći:

 • Prirodne nepogode
 • Prekid međunarodnih, međugradskih i internih linkova za prenos internet saobraćaja
 • Prekid električne energije u datacentru
 • DDoS hakerski napadi
 • Hakerski upadi na server
 • Malware softver ubačen od strane hakera
 • Propusti u softveru koji nije pravljen od strane Davaoca usluga
 • Nemogućnost Internet Servis Provajdera da u roku od 7 sati popravi hardverski problem na serveru

Savetujemo da se Korisnik potrudi da ne inficira svoj računar malware softverom koji bi mogao masovno da šalje emailove sa hosting servera ili da inficira sajt Korisnika.

Davalac usluga ne garantuje da hosting server neće dospeti na anti-spam blaskliste usled prekomernog slanja emailova (slanje ponuda ili newslettera sa hosting servera, ili usled malware softvera). Davalac usluga će se potruditi da do toga ne dođe, koristeći zaštitne filtere koji kontrolišu broj poslatih mejlova.
U slučaju da hosting server dospe na anti-spam blackliste, Davalac usluga će se potruditi da eliminiše izvor SPAM-a sa hosting servera i ukloni server sa anti-spam blacklista. Davalac usluga ne može garantovati koliko će vremena biti potrebno da se hosting server ukloni sa anti-spam blacklista. Ukoliko Korisnik insistira da se server odmah skine sa anti-spam blacklista, Davalac usluga će ponuditi da Korisnik zakupi zaseban VPS server, sa zasebnom IP adresom, koja nije na anti-spam blacklisti.

Preporučljivo je i da Korisnik vodi računa o tome da na svoj hosting nalog ne unese malware i da redovno ažurira CMS na svom sajtu, ukoliko sajt poseduje CMS.
Ukoliko malware dospe na sajt Korisnika, Davalac usluga nije dužan da ukloni malware sa sajta, jer malware ne dospeva na sajt zbog propusta Davaoca usluga.
Davalac usluga može da ponudi asistenciju u uklanjanju malware softvera po ceni od 10 EUR po radnom satu, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS.
(Napomena: ukoliko malware softver ugrozi hosting server, treće lice, internet link ili resurse koje koriste drugi Korisnici, Davalac usluge može privremeno ili trajno Korisniku suspendovati hosting servise)

Ukoliko sajtovi Korisnika imaju veću posećenost od one koja je hosting paketom predviđena, ili koriste procesorske resurse drastično više od uobičajnog, Davalac usluga će ponuditi Korisniku prelazak na veći hosting paket ili prelazak na drugo hosting rešenje. Davalac usluga će jasno naznačiti koliko iznosi novčana nadoknada za veći hosting paket. Radi utvrđivanja posećenosti sajtova Korisnika, Davalac usluga može zatražiti pristup Google Analytics statistici datih sajtova.
Ukoliko Korisnik u roku od 24h ne prihvati prelazak na veći hosting paket ili na drugo hosting rešenje, Davalac usluga može Korisniku suspendovati hosting usluge zbog prevelikog opterećenja servera a radi očuvanja stabilnosti hosting servera. U tom slučaju Korisnik ima prava da zatraži povraćaj novca, ali samo za preostali vremenski period koji nije iskorišćen u okviru unapred plaćenog perioda hosting usluga.
Ukoliko korisnik prihvati prelazak na veći hosting paket, novčanu doplatu za veći hosting paket može izvršiti u narednih 15 dana. U slučaju da Korisnik ne izvrši doplatu u tom roku, Davalac usluga može suspendovati nalog Korisnika.

Ukoliko Davalac usluga iz bilo kog razloga nije više u mogućnosti (ili odbija) da pruža Korisniku hosting usluge, Korisnik ima prava da zatraži povraćaj novca, ali samo za preostali vremenski period koji nije iskorišćen u okviru unapred plaćenog perioda hosting usluga.

 

3 – Obaveze Korisnika

Pre isteka zakupljenog perioda hostinga, Korisnik se obavezuje da će pismenim putem obavestiti Davaoca usluga o nameri da produži ili ne produži period hosting usluge. U slučaju produženja hosting usluga, Korisnik je dužan da izvrši uplatu dogovorenih novčanih sredstava (za produženje hostinga) pre isteka perioda već zakupljenog hostinga.

Korisnik se obavezuje da će koristiti hosting servise u skladu sa opštim pravnim aktima Republike Srbije, kao i u skladu sa međunarodnim konvencijama i običajima.

Korisnik ne sme koristiti hosting servise za vršenje krivičnih dela ili nanošenje štete trećim licima.

Korisnik ne sme na svom hosting nalogu držati piratizovani i pornografski sadržaj, niti bilo koji drugi sadržaj ili softver koji bi bio protivan zakonima ili koji bi nanosio štetu trećim licima.

Korisnik je odgovoran za sav postavljeni sadržaj na svoj hosting nalog.

Korisnik ne sme koristiti hosting servise za masovno slanje emailova, slanje newslettera ili slanje SPAM-a.
Svi sajtovi na hosting nalogu, kao i svaki zaseban email nalog, može poslati najviše 40 emaila u roku od sat vremena (sam server neće dozvoliti ovo prekoračenje).

Korisnik ne sme na svom hosting nalogu, odnosno na svojim sajtovima instalirati “crackovan” ili “nullovan” softver (crack-ovane ili null-ovane templejte i plugin-ove), jer takav softver uobičajeno sadrži PHP malware, što ugrožava funkcionisanje servera i predstavlja pretnju za sve.

 

– –

 

My City – agencija za internet usluge

Žiro Račun : 160-304683-58

PIB: 105202053;

Matični broj: 60855161;

Delatnost: 6190

 


MyCity-Hosting ©, sva prava zadržana.